ගරු කථානායකතුමා විසින් රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති වෙත යොමුකරන ලද බරපතල වංචා දූෂණ, රාජ්‍ය සම්පත්, වරප්‍රසාද, බලය සහ අධිකාරය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරිම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවෙන් ලද, සිංහල භාෂාමය වාර්තා තිස් හතරක් (34), රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති විසින් 2018.02.06 වන දින ජනාධිපති ලේකම් වෙත ලබාදුන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපත් (PDF) මෙම ස්ථානයෙන් බාගත කිරීමට හැකියාව ඇත.

සිංහල භාෂාමය වාර්තා තිස් හතරේ (34) ලැයිස්තුව

01. PCI 514 – 2015

02. PCI 18, 464, 1338 – 2015

03. PCI 58 $ 130 – 2015

04. PCI 81 – 2105

05. PCI 92

06. PCI 95-2015

07. PCI 109, 118, 225 – 2015

08. PCI 171 – 2015

09. PCI 231 – 2015

10. PCI 251-2015

11. PCI 298 -2015

12. PCI 394 – 2015

13. PCI 470-2015

14. PCI 488-2015 Report

15. PCI 626 – 2015

16. PCI 635 – 2015

17. PCI 672, 1429 – 2015

18. PCI 692 – 2015

19. PCI 721 -2015

20. PCI 771 & 952 – 2015

21. PCI 932 – 2015

22. PCI 982 – 2015

23. PCI 1009 – 2015

24. PCI 1025 – 2015

25. PCI 1453 – 2015

26. PCI_19,515,518,522,524 – 2015

27. PCI_349_2015

28. PCI_549 – 2015

29. PCI_561__575_2015

30. PCI_599 – 2015

31. PCI_623 2015

32. PCI_719 – 2015

33. PCI_1456__2015

34. PCL 50-52

 

© 2015 - Presidential Secretariat of Sri Lanka