Presidential Secretariat of Sri Lanka

චක්‍රලේඛ

නිකුත් කළ වර්ෂය
නිකුත් කළ දිනය භාගත කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛයේ මාතෘකාවවැදගත් කරුණු භාගත කිරීම
202422/04/2024PS/EAD/Circular/4/2024රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා
නියුක්තිය පිළිබඳ සංගනනය ( 2024 වර්ෂය )
භාගත
202419/03/2024PS/APL/Circular/02/2024කෘෂිකර්ම නවීකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමභාගත
202411/03/2024PS/SB/SAS-MD/Gen-05/2024/35කඳුකර දශකය-2024-2033භාගත
202424/01/2024PS/FID/ID/Circular/1/2024කඳුකර දශකය-2024-2033භාගත
202322/12/2023PS/EAD/Circular/10/2023ඩෙංගු රෝගය වැළැක්විම සහ පාලනයභාගත
202313/11/2023PS/PCA/11/PMT/5-iiඅයවැය විවාදය පිළිබඳ වැඩසටහන - 2024
භාගත
202307/09/2023PS/PCA/DCC/06/26-iiප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කිරීමේදී
ඒ පිළිබඳව දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු හා
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු දැනුවත් කිරීම.
භාගත
202320/04/2023PS/EAD/Circular/06/2023ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම සහ පාලනය භාගත
202322/02/2023PS/CSA/Circular/4/2023රාජකාරි විදේශ සංචාර සඳහා ගුවන් ටිකටිපත් මිලදීගැනීමභාගත
2023 09/01/2023PS/EAD/Circular/16/2022විදෙස් රාජ්‍ය, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි
විදේශීය දූත මණ්ඩල සහ එතෙර පිහිටි
ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල සමඟ
රජයේ අමාත්‍යාංශ/ ආයතන පවත්වනු ලබන අන්තර් ක්‍රියා
භාගත
20222022/10/31PS/PCA/Circular/02/2022ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල සභාපති ධුර සඳහා පත්කිරීමභාගත
20222022/10/28PS/PCA/Circular/03/20222023 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත
(අයවැය) පිළිබඳ විවාදය
භාගත
20222022/09/13PS/PCA/DCC/06/26දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු යාන්ත්‍රණය ක්‍රමවත්ව
පවත්වාගෙන යාම
භාගත
20222022/09/12PS/FSD/Circular/13/2022ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණය සහතික කිරීම
සඳහා ග්‍රාමීය ආර්ථික පුනර්ජීවන මධ්‍යස්ථාන
සවිබල ගැන්වීම සඳහා බහු අංශ ඒකාබද්ධ
යාන්ත්‍රණය
භාගත
20222022/08/15PS/SB/Circular/11/2022උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්, අධිකරණ සේවා
කොමිෂන් සභාව හා අධිකරණ නිලධාරීන් සමග
ලිපි ගනුදෙනු කිරීම
භාගත
20222022/08/15PS/SB/Circular/10/2022රාජ්‍ය වියදම් පාලනය කිරීමභාගත
20222022/01/12PS/RD/Circular/3/2022ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම සහ පාලනය සඳහා බහුපාර්ශ්වික ප්‍රවේශය ශක්තිමත් කිරීමභාගත
20212021/11/30PD/CTF/02/01/05-01ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා භාවිත කරන ඛනිජ කැණීම, ප්‍රවාහනය සහ
වෙළඳාම පිළිබඳ කාර්ය සංග්‍රහය
භාගත
20212021/10/13PS/CSA/Circular/09/2021විදේශ සංචාරභාගත
20212021/10/11CTF/02/2021කළුගල්, වැලි, පස්, බොරළු හා මැටි කැණීම, ප්‍රවාහනය සහ වෙළඳාම
සම්බන්ධ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
භාගත
20212021/07/29PS/RD-A1/07/06/02රාජ්‍ය සේවය සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමභාගත
20212021/02/11PS/SP/Circular/01/2021රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ තීරණ
ක්‍රියාත්මක කිරීම හා කොමිෂන් සභාවට
අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීම
භාගත
20202020/12/10PS/GPA/Circular/36/2020රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් හා ආයතනයන් හි වෙළඳ
ප්‍රචාරණ, අලෙවිකරණ හා ප්‍රවර්ධන
වියදම්
භාගත
20202020/11/25PS/GPA/Circular/35/2020නිවෙස්ගත නිරෝධායනය නිරීක්ෂණය
කිරීමේ යාන්ත්‍රණය
භාගත
20202020/11/16PS/GPA/Circular/34/2020ජාතික මට්ටමෙන් කොවිඩ් - 19 වෛරසය
මැඩපැවැත්වීම - "සුවෙන් සිටිමු" ඩිජිටල් විසඳුම
භාගත
20202020/10/29PS/GPA/Circular/33/2020ගෝලීය කොරෝනා වෛරස වසංගත තත්වය පවතින
අතරතුර දුරස්ථ රාජකාරි කටයුතු ඉටුකිරීමේ
වැඩපිළිවෙල
භාගත
20202020/10/05PS/CSA/Circular/31/2020විෂයයන් හා කාර්යයන් පැවරීමභාගත
20202020/09/15PS/SP/Circular/29/2020 සඳුදා දින “මහජන දිනය” ලෙස
ප්‍රකාශයට පත්කිරීම
භාගත
20202020/08/24PS/SP/Circular/28/2020 තනතුරු අහෝසි වූ කැබිනට් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් හා රාජ්‍ය
අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සඳහා සහන සැලසීම
භාගත
20202020/08/19PS/SP/Circular/27/2020 පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල මඟින් අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ
කටයුතුවල නිරත වීම හා ලිපි නිකුත් කිරීම
භාගත
20202020/08/11PS/SP/Circular/26/2020පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල මඟින් අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධ
කටයුතුවල නිරත වීම හා ලිපි නිකුත් කිරීම
භාගත
20202020/07/01PS/SP/Circular/24/2020අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඡායාරූප හා රාජ්‍ය
සේවකයින් එළඹෙන මහ මැතිවරණය සඳහා
යොදා නොගැනීම.
භාගත
20202020/06/18PS/CSA/Circular/22/2020රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් තනතුරුවල
සේවය කළ නිලධාරීන් ගේ සේවය තවදුරටත්
අඛණ්ඩව ලබා ගැනීම
භාගත
20202020/05/14PS/GPA/Circular/21/2020කෝවිඩ් -19 වසංගතය පවතින කාලය අතරතුර
කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයන්හි
පිහිටා ඇති රාජ්‍ය ආයතන විසින්
මෙහෙයුම් විමධ්‍යගතකරණය තුලින්
රාජ්‍ය සේවාවන් ප්‍රශස්ත අයුරින් පවත්වාගැනීම .
භාගත
20202020/04/18PS/GPA/Circular/20/2020කෝවිඩ්-19 වෛරසය පවතින කාලය
අතරතුර සාමාන්‍ය දෛනික කටයුතු නැවත ආරම්භ
කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක විවෘත
කිරීමේදී රාජ්‍ය ආයතන විසින් පිළිපැදිය යුතු මාර්ගෝපදේශ
භාගත
20202020/03/30PS/CSA/Circular/19/2020අඩු ආදායම්ලාභී සහ අවදානමට
ලක් විය හැකි පවුල් / පුද්ගල
සදහා අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය
සහනදායී මිලකට ලබා දීම.
භාගත
20202020/03/30PS/CSA/Circular/18/2020ගෝලීය කොරෝනා
වයිරස් වසංගතය
තත්වය තුළ
නිවසේ සිට රාජකාරි
කටයුතු ඉටු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක්
(WFH) මගින් රජයේ
සේවාවන් සැපයීම
භාගත
20202020/03/26PS/CSA/Circular/17/2020COVID-19 වසංගත තත්වය
රටතුල ව්‍යාප්තවීම පාලනය
කිරීමේදි රාජ්‍ය යාන්ත්‍රනය
අකර්මන්‍ය නොවී පවත්වා
ගෙන යෑම
භාගත
20202020/03/19PS/CSA/Circular/14/2020වසංගත රෝගී තත්ත්වයක්
රට තුළ ව්‍යාප්ත වන
අවස්ථාවක රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය
අකර්මණ්‍ය නොවී
පවත්වාගෙන යාම
භාගත
20202020/03/03PS/CSA/Circular/11/2020ඡන්ද විමසීම් කාර්යයන්හි
යොදවනු ලබන සියලුම නිලධාරීන්
හා රාජ්‍ය සතු වාහන
පිළිබඳ දත්ත රැස්කිරීම
භාගත
2020
2020/02/07PS/SP/Circular/07/2020 පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල මඟින්
ලිපි නිකුත් කිරීම
ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා,
ගරු අමාත්‍යවරුන්
හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්
වෙනුවෙන් ලිපි හෝ
දුරකථන පණිවිඩ නිකුත් කළ
හැක්කේ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්,
අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්
හා රාජ්‍ය ලේකම්වරුන්
පමණක් බව
භාගත
202028/01/2020  PS/EPC/MA02/paddy2019/20 මහ කන්නයේ වී අස්වනු
මිලදී ගැනීමේ කඩිනම් වැඩපිලිවෙළ
භාගත
202024/01/2020 PS/EPC/Circular06/20202019/20 මහ කන්නයේ වී අස්වනු
මිලදී ගැනීමේ කඩිනම් වැඩපිලිවෙළ
භාගත
2020 21/01/2020 PS/SP/Circular/04/2020 2020 බහු කාර්ය සංවර්ධන කාර්ය
සාධක බලකාය මඟින් අඩු
ආදායම්ලාභීන් 100,000 ක්
වෙත රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල
ක්‍රියාත්මක කිරීම
භාගත
2019 19/12/2019 PS/SP/SB/Circular/06/2019 ආයෝජකයින්, ණය දෙන ආයතන, විදේශීය
සංවිධාන සහ දූත මණ්ඩල සමඟ කටයුතු කිරීම
පිණිස පවත්නා යාන්ත්‍රණය ප්‍රතිසංවිධානයෙන්
කාර්යක්ෂම කරලීම
භාගත
2019 2/12/2019 PS/CSA/Circular/04/2019රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකුලව රජයේ කටයුතු
කළමනාකරණය
භාගත
20192/12/2019 PS/SP/SB/Circular/03/2019රට පුරා විවිධ දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඇති වී ඇති ආපදා
තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සහන සැලසීම
භාගත
20192019 2/12/2019 මාධ්‍ය නිවේදනයභාගත
2019
28/11/2019
PS/SP/SB/Circular/02/2019 රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන්, රජයට අයත් සමාගම් සහ
ව්‍යවස්ථාපිත නියෝජිතායතනයන්හි අධ්‍යක්ෂ
මණ්ඩල වලින් ඉල්ලා අස්වීම
භාගත
201904/10/2019PS/SP/SB/23/2019 ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම.
භාගත
20193/10/2019
PS/SP/SB/C/22/2019තිරසර සංවර්ධන උපායමාර්ග සැකසීමභාගත
201927/11/2019 PS/CSA/00/1/4/3විදේශ සංචාර තාවකාලිකව අත්හිටුවීම භාගත
201921/11/2019 PS/CSA/00/1/4/3විදේශ සංචාර තාවකාලිකව අත්හිටුවීම භාගත
201920/11/2019PS/SP/SB/C/01/2019රාජ්‍ය ආයතන සහ පරිශ්‍රයන් තුළ
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ලාංඡනය
ප්‍රදර්ශනය කිරීම
භාගත
201919/11/2019 PS/CSA/00/1/4/3 විදේශ සංචාර තාවකාලිකව අත්හිටුවීම.
201912/6/2019 PS/PCMD/C/18/2019 සත්‍යක්‍රියා වැඩසටහන භාගත
201812/10/2018PS/CSA/11-18රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණයභාගත
2018
31/12/2018PS/SP/SB/C/14/2019භාගත
2018 7/12/2018 PS/SP/SB/21/2018 භාගත
2018
5/9/2018 PS/SD/NFPU/08/18භාගත
201823/05/2018PS/CSA/00/1/9/11ලේකම්වරුන්ගේ ව්‍යවස්ථාවෙන් පාලනය වන
සියළුම නිලධාරීන් සඳහා රු‍. 50,000.00 ක
විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම් සහිත
දීමනාවක් ලබා දීම
භාගත
2017
14/09/2017 SD/NFPU/18/17භාගත
2016
5/9/2016SP/PCMD/04/16භාගත
2016 4/5/2016 PS/DSP/03/16 ලෝක පරිසර දිනය සැමරීමේ වැඩසටහන භාගත
2016 12/1/2016SP/SB/02/17දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් / රජයේ නියෝජිතයින්ගේ
නිල ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහභාගිවීම
භාගත
2016  
12/01/2016 දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් / රජයේ නියෝජිතයින්ගේ
නිල ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහභාගිවීම
භාගත
2015 31/12/2015 ජාතික ක්‍රීඩා හා ශාරීරික යෝග්‍යතා ප්‍ර‍වර්ධන සතිය
ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ විශේෂ දිනය ජනවාරි මස
ක්‍රියාත්මක කිරීම
භාගත
2015  06/10/2015 SP/PCMD/6/2015රාජ්‍ය ආයතන විසින් බලශක්ති සංරක්ෂණය හා
කාර්යක්ෂම භාවිතය පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන.
 භාගත
2015  05/02/2015 SP/SB/02/15 හිටපු අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් සහ
පාර්ලිෙම්න්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට නිල වාහන සැපයීම
භාගත
2015  02/02/2015 SP/SB/01/15 දූෂණ, වංචා සහ රාජ්‍ය සම්පත් අනිසි ලෙස භාවිතා
කිරීමේ ලේඛන
 භාගත
2014  03/04/2014 ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්‍යවරු,
ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු,
ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ
අනෙකුත් මහජන නියෝජිතයින්
 භාගත
2013 09/10/2013. නිල භාවිතය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික් සන්නිවේදන
භාවිතය සඳහා චක්‍රලේඛය.නිල භාවිතය සඳහා
ඉලෙක්ට්‍රොනික් සන්නිවේදන භාවිතය
භාගත
2013 7/8/2013විද්‍යාව, තාක්ෂණ හා නව නිපැයුම් සඳහා සම්බන්ධීකරණ
ලේකම් කාර්යාලය පිහිටුවීම.
භාගත
2013 5/6/2013 මදුරුවන්බෝවන ස්ථාන විනාශ කිරීම සඳහා අන්තර්
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.
භාගත
20136/2/2013 රාජ්‍ය ආයතන / පෞද්ගලික නිවාස පරිශ්‍රයේ මදුරුවන්
බෝවන ස්ථාන විනාශ කිරීම.
භාගත
201213/01/2012 ඩෙංගු උණ වැළැක්වීමේ හා පාලනය කිරීමේ ජනාධිපති
කාර්ය සාධක බලකාය.
භාගත