Presidential Secretariat of Sri Lanka

தேசிய கௌரவம்

 

இலங்கை  அதிமேதகு சனாதிபதி  அவர்களினால் வழங்கப்பட்டதேசிய விருதுகள்;  

        ஶ்ரீ இலங்காபிமானி

1986 01 ரணசிங்க பிரேமதாச
1993 02 டிங்கிரி பண்டா விஜேதுங்கா
2005 03 ஆதர் சி கிளார்க்
04 லக்க்ஷமன் கதிர்காமர்
2007 05 லெஸ்டர்  ஜேம்ஸ் பீரிஸ்
06 கிறிஸ்ரோபர் கிரகரி வீரமந்திரி
07 அஹங்கமகே  ரியூடர் ஆரியரத்ன


தேசமானிய

1986 01 பொல்வத்தேஆராச்சகே றோமியல் அந்தனீஸ்
02 காமனி கொரியா
03 மொஹமட் காசீம் மொஹமட் கலீல்
04 மலாகே ஜோர்ஜ் விக்ரர் பெரேரா விஜேவிக்ரம சமரசிங்க
05 மிலியானி கிளவ்ட் சன்சொனி
06 விக்ரர் தென்னக்கோன்
1987 07 எட்வின் பீலிக்ஸ் டயஸ் அபேசிங்க
08 நெவில் தீசீஸ் தர்மபால கனகரத்ன
09 வைத்திலிங்கம் மாணிக்கவாசகர்
10 விஜேதுங்க முதியான்சேலகே திலகரத்ன
1988 11 ஹெக்டர் வில்பிரட் ஜயவர்த்தன
12 தம்பையா சிவஞானம்
1989 13 சிவகுமாரன் பசுபதி
1990 14 டொன் சேபால ஆட்டிகல
15 நந்ததேவ விஜேசேக்கர
16 பதியுதீன் மஹமுத்
17 பாலகுமார மகாதேவா
18 நாணயக்கார வாசம் ஜேம்ஸ் முதலிகே
1991 19 எட்வேட் லயனல்  சேனாநாயக்க
20 வோல்ரர் ஜிவ்றி மொன்டேகு  ஜயவிக்கிரம
21 கணபதிப்பிள்ளை வில்லியம் தேவநாயகம்
22 நிசாநாக பராக்கிரம  விஜயரத்ன
23 சிவகாமி வெறினா ஒபேசேக்கர
24 கிறிஸ்ரோபர் கிரகரி வீரமந்திரி
25 நெவில் உபேசிங்க ஜயவர்தன
26 ஐவன் சமரவிக்கிரம
27 சந்திரபால் சண்முகம்
28 அப்துல் கபூர் மொஹமட் அமீர்
1992 29 மொஹதமட் அப்துல்  பாக்கீர் மாக்கார்
30 ஹேவா கோமாநகே தர்மதாச
31 ஆdந்த வேயஹேன பள்ளியகுரகே  ​
32 எட்வின் லொக்குபண்டா    `_ருy;லே
33 அப்துல் மஜீட் மொஹமட் சகாப்தீன்
34 சுப்பை​யா சர்வானந்தா
35 லீனஸ் சில்வா
36 நிசங்க விஜேவர்தன
1993 37 ஜவ்றி மனிங் பாவா
38 சந்தான ஏலியன் குரே
39 பீலிக்ஸ் ஸரான்லி கிறிஸ்ரோபர் பெரேரா கல்பகே
40 ஹென்றி விஜேகோன் தம்பையா
41 அலெக்சாந்தர் றிச்சாட் உடுகம
42 பொன்னா விக்னராஜா
43 நியோல் விமலசேன
1994 44 ஜயந்த  பண்டார  கெலேகம
45 ஜீவக்க லலித் பகுபெந்தர கொத்தலாவல
46 நந்ததாச கோத்தாகொட
47 கொட்பிறி குணதிலக்க
48 அருளாந்தம்ஜெசுடியம் சாமுவேல் ஞானம்
49 நுகேகொட கபடாகே பப்ளிஸ் பண்டிதரத்ன
50 சுரேந்திர ராமசந்திரன்
51 ​தரனியகலகே பெசில் ஐவர் பீரிஸ் சமரநாயக்க சிறிவர்தன
1996 52 டியூலிப் மென்டிஸ்
53 அர்ஜூன ரணதுங்க
1998 54 சரித்த பிரசன்ன த சில்வா
55 கென் பாதலேந்திர
56 டொறீன் வினிபிரெட் விக்கிரமசிங்க
57 தாமர குமாரி இலங்கரத்ன
58 இலங்க தேவபிரிய விக்கிரமநாயக்க
59 ராஜேந்திர கலிடாஸ் விமல குணசேக்கர
60 வேர்னன் லொறாயின் பெஞ்சமின் மென்டிஸ்
61 ஹேர்மன் லியனார்ட் த சில்வா
62 ஏறியஸ் தோமஸ் ஏபிரகாம் காவூர்
63 ரஞ்சித் அபேசூரிய
64 டங்கன் வைற்
65 கிறிஸ்ரோபர் ரஜீந்திர பாணபொக்கே
66 வண்ணக்கவட்டவடுகே தொன் அமரதேவ
67 சித்திரசேன
2005 68 அமராநந்த சோமசிறி ஜயவர்தன
69 ஏ.எச்.செரிப்தீன்
70 ஆஷ்லி த வொஸ்
71 அசோக்கா காந்திலால் ஜயவர்தன
72 பிரட்மன் வீரக்கோன்
73 சந்திரானந்த த சில்வா
74 டி. பசில் குணசேக்கர
75 டி.எச்.எஸ்.குணவர்தன
76 திரு.ஜே.பீ.பீரிஸ்
77 ஜயரத்ன பண்டா திசாநாயக்க
78 ஜோசப் எபராட் டெனிஸ் பெரேரா
79 கந்தேகுமரஹப்புதொரகமகே ஜோதியரத்ன விஜேதாச
80 எல்.டி.சிறில் ஹேரத்
81 லலித் த மெல்
82 எம்.டீ.டீ.பீரிஸ்
83 எம்.ரி.ஏ.புர்கான்
84 மகேஷ் அமலீன்
85 மனோ செல்வநாதன்
86 நிஹால் ஜினசேன
87 பி.தேவா றொட்றிகோ
88 பி.எச் .மென்டிஸ்
89 பி.இராமநாதன்
90 பிலிப் றேவத்த விஜேவர்தன
91 பிரேமசிறகேமதாச
92 ராதிக்கா குமாரசுவாமி
93 றொஹான்  த சாரம்
94 றோலன்ட் சில்வா
95 சோஹிலி ஈ. கப்ரின்
96 சுனில் மென்டிஸ்
97 டப்ளிவ் டி. லக்ஷ்மன்
98 வில்லியம் அல்விஸ்
99 காமலிக்கா பிரியதெரி அபேரத்ன
2007 100 ஜேம்ஸ் பீற்றர் ஒபேசேக்கர


தேசபந்து

1986 01 அஹங்கமகே  ரியூடர் ஆரியரத்ன
02 ஹேவாகோமானகே தர்மதாச
03 நொறேன்திரதாஸ் ஜயரத்னம் வாலூப்பிள்ளை
04 தபேன் ஆட்டிகல
05 விமலா த சில்வா
06 அருளாநந்தம் ஜேசுடியன் சாமுவேல் ஞானம்
07 டேவிட் எட்வின் ஹெட்டியாரச்சி
08 தமிட்டல் சேனகுமார் ஜயசுந்தர
09 கிளே​ரா மொற்வானி
1987 10 புளத்சிங்களகே சிறிசேன குறே
11 ஜேம்ஸ் ஏர்னஸ்ற் ஐவன் கொரியா
12 அல்பேர்ட் எதிரிசிங்க
13 டொன் ஜினதாச ஆட்டிகல
14 சிவா சின்னத்தம்பி
15 லினா சார்லட் பெர்னாண்டோ
16 மொஹமட் தாசிம் அஹமட் பர்கான்
17 சதீஸ்சந்திர ஜயசிங்க
18 அபேசிறி மென்டிஸ் முனசிங்க
19 அப்துல் ஹலீம் செரிப்தீன்
20 பிரான்சிஸ்குட்டிகே ஜெரால்ட் ஹட்சன் சில்வா
21 சாமுவேல் ஜெயராஜா ஸ் ரீபன்
22 விக்ரர் கார்வின் வீரவர்தன ரத்நாயக்க
23 மைக்கல் திசேரா
24 விக்கிரமசிங்க விமலதாச
1988 25 வேலு அண்ணாமலை
26 மொஹமட் மொஹிதீன் மொஹமட் அப்துல் காதர்
27 நுவரபக்‌ஷ ஹேவலாகே கீர்த்திரத்ன
28 செம்புகுட்டியாராச்சிகே பேட்றம் சில்வா
29 மாணிக்கம் சிவநாதன்
30 ஜோன் வில்லியம் சுபசிங்க
31 நொயெல் விமலசேன
32 சுவர்ணா பெர்டினன்ட்
33 அலி றொபேட்சன்
34 மிரிஸ்ச ஹேவகே குணதாச சிறிவர்த்தன
35 ஜூலியன் போலிங்
36 கொஸ்கமகே திலக்க தம்மிக்க ஜினதாச
1989 37 பாலித்த எட்வேட் டயஸ் விஜேசிறி ஜயவர்தன  கருணாரத்ன  வீரமன்
38 போகொட அப்புஹாமிலாகே பிரேமரத்ன
39 கலஸ்ரஸ் றெஜினோல்ட் சீமன்
40 சீத்தா செனெவிரத்ன
41 டொன் பியதாச ஜயசிங்க
42 காடி புஞ்சிஹேவ​கே கருணதரத்ன
43 ஜெசிமா ஸ்மாயில்
44 ஜொய்சி செலினா அபேவர்தன குணசேக்கர
45 எடித் மாக்கிரெட் கிரேஸ் பெர்னாண்டோ
1990 46 போமுலாகே திலிப்புகுமார் தர்மசேன
47 ஜோன் ஆதர் அமரதுங்க
48 கார்ல் சேபால இளங்ககோன்
49 பேற்றம் றசெல் ஹெயின்
50 விக்ரர் ஹெட்ட்டிகொட
51 சங்கரபுலி செல்லமுத்து
52 சுரத் விக்கிரமசிங்க
53 ஆய்சா ரவூப்
54 எறிக் சூரியசேன
55 மொஹமட் சாதிக் கபூர்
56 சுரேந்திர ராமசந்திரன்
57 அல்பேட் அதிசயரத்னம் பேஜ்
58 களுதந்திரிகே நந்தசேன பெரேரா
1991 59 நிஹால் வில்பிரட் கருணாரத்ன
60 அப்துல் ரஹூமான் மொஹமட் ஹாத்தி
61 அஜித் மகேந்திர த சில்வா ஜயரத்ன
62 ஜீவக்க லலித் புபேந்திர கொத்தலாவல
63 லங்காலாலாம அமரசிறி ஆதித்திய
1992 64 தேவஅனுகிரிகம் புலே
65 தீப்பிக்கா சண்முகம்
66 கனித்த குமார் லால் தேவப்புர
67 கொம்பலாவிதானகே தமயந்தி தர்ஷ
68 சிரியந்த சுபஷான் அபேசேக்கர திசாநாயக்க
69 பாலபுவதுவகே றொஹான் டியூலிப் மென்டிஸ்
70 அமுகொட ஆராய்ச்சிகே தயானந்த குணவர்தன
71 கருணாரத்ன ஜயசூரிய
72 ஷிவாலியர் அன்றூ காரியவசம்
73  குறுப்பு ஆராய்ச்சிகே கருணாரத்ன
74 சிங்களகே புத்தி கீர்த்திசேன
75 மொஹொட்டி ஆராய்ச்சிலாகே சிறியானி குலவன்ச
76 முத்துமுனி றோய் ககுயின்ரஸ் த சில்வா
77 ஈதெல் வயலற் ராஜபக்ஷ
78 ஜோர்ஜ் பில்பிரட் ராஜபக்ஷ
79 ரணசிங்ஹ ஆராய்ச்சிகே சரணபால பெரேரா ரணசிங்க
80 ஜோசப் பிரான்சிஸ் அன்ரனி சொய்சா
81 பிரேமரத்ன வீரக்கோன்
82 லிஹினி இமலா வீரசூரிய
1993 83 பேர்னாட் அன்பிரட் பொஜ்ஜூ
84 றெஜினோல்ட் செபஸ்ரியன் றொட்றிகோ கந்தப்பா
85 அர்ஜூன் றிஷ்யா பெர்னாண்டோ
86 சிறிசுமனா கொடகே
87 நாகம்மாள் காசிப்பிள்ளை
88 மாஸ் தர்மா கிச்சிலான்
89 பத்திரணகெலகே நிமால் பத்திரண
90 வீயன்னா தேயன்னா வாணா தெய்வநாயகம் பிள்ளை
91 அர்ஜூன ரணதுங்க
1994 92 அப்துல் வஹாப் மொஹமட் அமீர்
93 மொஹமட் ருஷ்டி உவைஸ்
94 ஜோர்ஜ் லோறன்ஸ் அன்று ஒன்டாற்ஜி
95 சொஹிலிஎடில்ஜி கப்ரின்
96 வில்பேர்ட் காகொடாராச்சி
97 ரிக்கிறி பண்டா மடுகல்ல
98 ஏலியன் அல்விஸ்  கொஹம்பன் விக்கிரம ஜயசேக்கர
99 ஹேவதந்திரிகே பற்றிக்  ஜோர்ஜ் ஏர்னஸ்ட் பீரிஸ்
100 பேர்சிவல் உபாநிவ ரணதுங்க
101 வெலிவெற்றிகொட ஆரியதசா விமலதர்ம
102 டொன் பியதாச விஜேநாராயண
103 அல்பிரட் சமரவீர
1996 104 அரவிந்த த சில்வா
105 றொஷான் மஹநாம
106 ஹஷான் திலகரத்ன
107 அஷங்க குருசிங்க
108 சனத் ஜயசூரிய
109 பிரமோதய விக்கிரமசிங்க
110 முத்தையா முரளீதரன்
111 ருமேஷ் களுவித்தாரண
112 சமி்ந்த வாஸ்
113 குமார் தர்மசேன
114 மார்வன் அத்தபத்து
115 ரவீந்திர புஷ்பகுமார
116 உப்புல் சந்தன
1998 117 பிரிமஸ் திலகரத்ன த சில்வா
118 ஆனந்த தைவின் சொய்சா
119 ராஜதுரை செல்லையா தனபாலசுந்தரம்
120 அதிகாரி முதியான்செலாகே தர்மசேன
121 நவ்பர்சாலி ஜபீர்
122 ராஜபக்க்ஷ பத்திரனகெலாகே ஜயரத்ன பத்திரண
123 சுனா தெனியகே குணதாச
124 சீக்குபந்துகே வில்பேட் சில்வா
125 மாப்பத்துனகே ஜேம்ஸ் பெரேரா
126 மினுவான்பிட்டியகே தர்மசிறி தயாநந்த பீரிஸ்
127 தம்பிமுத்து துரைசிங்கம்
128 மொஹமட் அப்துல் ஹமீட் மொஹமட் ஹுசைன்
129 மெராங்னிகுலிஸ் மென்டிஸ்
130 சேஷ்னின் முசாபர்
131 பாலபக்ஷகே யசோடிஸ் துடாவ
132 லேடி புவனேஸ்வரி வைத்தியநாதன்
133 கொழம்பபட்டபந்திகே திசவீர சிறிவர்தன ஜினசேன
2005 134 ஏ.ஈ.ரி எல்லாவல
135 ஏ.எல்.எம்.அபுசாலி
136 அருமதுர நந்தசேன சில்வா குலசிங்க
137 கிறிஸ்ரோபர் குணபால உறாகொட
138 டி.பி.விக்கிரமசிங்க
139 தியாநாத் சமரசிங்க
140 ஹறோல்ட் ஹேரத்
141 இந்திரதாச ஹெற்றியாரச்சி
142 ஜினதாச குருகே
143 ஜோ அபேவிக்கிரம
144 கே.பி.சில்வா
145 கபில குணவர்தன
146 கீர்த்தி தென்னக்கோன்
147 லக்ஷ்மன் த மெல்
148 லயனல் பெர்னாண்டோ
149 லயன் த அல்விஸ்
150 மெக்கி ஹாசிம்
151 என். நவரத்தினராஜா
152 ஒல்கொட் குணசேக்கர
153 ஒஸ்மன்ட் ஜயரத்ன
154 டொன் சந்திரபிரேம பற்றிக் அமரசிங்க
155 ரஞ்சித் அத்தபத்து
156 றெஜினோல்ட் ஜோர்ஜ் பேர்னாட் போபஸ்
157 எஸ்.டி.ஆர்.ஜயரத்ன
158 சிரான் யு. தெரனியகல
159 சத்தமங்கல கருணாரத்ன
160 சேனக்க டயஸ் பண்டாரநாயக்க
161 ஸ்ரான்லி கிரின்தே
162 சிவராமலிங்கம் ஆனந்தகுமாரசுவாமி
163 சூரிய விக்கிரமசிங்க
164 சுவர்ன ஜயவீர
165 திலக் த சொய்சா
166 திஸ்ஸ அபேசேக்கர
167 ரோனி ரணசிங்க
168 ரியூலி த சில்வா
169 வஜிர சித்திரசேன
170 விவின்திரா லின்ரோற்றவெல
171 எம்.ஏ.கரீம்

வீரசூடாமணி

1998 01 மனோராணி சரவணமுத்து
2005 02 ஹெரியாரச்சிகே காமினி சிறிசோம ஜயசேக்கர

வித்தியாஜோதி

 

1986 01 ஜிவ்றி மனிங் பாவா
02 ஆதர் சாள்ஸ் கிளார்க்
03 சுந்தரலிங்கம் ஞானலிங்கம்
04 அருமதுர நந்தசேன சில்வா குலசிங்க
05 ஆறுமுகம் விசுவலிங்கம் மயில்வாகனம்
06 கிறிஸ்ரோபர் ரஜீன்திர பாணபொக்க
07 இயுஸ்ரேஸ் ஒலிவர் எட்வின் பெரெய்ரா
1987 08 காமினி லக்ஷ்மன் பீரிஸ்
1988 09 பிலிப்ஸ் ரேவத்த விஜேவர்தன
10 கணபதிப்பிள்ளை யோகேஸ்வரன்
11 நந்திராணி சுவர்ணமிட்டா த சொய்சா
1989 12 ரத்தினசபாபதி கூக்
1990 13 சிறில் அன்று பொன்னம்பெரும
14 கொட்டி றம்புக்கண மகாவஹல அந்தனி டொன்  மைக்கேல்
15 மொ​ஹமட் உவைஸ் சிந்திக் சுல்தால் பாவா
1991 16 ஹப்புகொட றன்கொட்டகே பிரேமரத்ன
17 ராஜா ஹேமபால த சில்வா
1992 18 பீற்றிஸ் விவியென் த மெல்
19 குடற்றலகே றுபேட் செல்ரன் பீரிஸ்
20 செம்புகுட்டி ஆராச்சிலாகே றோலன்ட் சில்வா
21 நலின் சந்திர விக்கிரமசிங்க
1993 22 கரணாகொட கங்கானம்லாகே யசரட்ன விஜேசுந்தர பெரேரா
23 ஹேரத் முதியான்சேலாகே ஹேபேர்ட் ரத்தினாயக்க சமரசிங்க
24 மொஹமட் ஹூசெய்ன் றிஷ்வி ஷெறிப்
25 வெலபுர நெய்டிலாகே கெமுனு சில்வா
1994 26 ஷெல்ரன் அலோசியஸ் கப்ரால்
27 செசில் அஷ்லி த வோஸ்
28 ஸ்ரெலா கெட்ரியூட்  த சில்வா
1998 29 தயாசிறி பிரியலத் அனுர பெர்ணான்டோ
30 சந்திரசேக்கர பண்டார திசாநாயக்க
31 மொஹமட் அப்துல் கறீம்
32 ஜயந்த பெனெற் பீரிஸ்
33 தியானாத் சமரசிங்க
34 சேனக்க டயஸ் பண்டாரநாயக்க
35 அர்ஜூன பஞ்சிகொரி ராம் அலுவிஹார
36 வன்னியாரச்சிகே கித்சிறி சமரநாயக்க
37 றாஹூல ஒலிவர் பான்ஸ் விஜேசேக்கர
2005 38 ஏ.டி.எஸ்.குணவர்தன
39 கொல்வின் குணரத்ன
40 டேமியன் நொபேட் லக்‌ஷ்மன் அல்விஸ்
41 தமித்த ராமநாயக்க
42 தயந்த சேபால விஜேசேக்கர
43 ஈ.டப்ளிவ். மாரசிங்க
44 எறிக் எச்.கருணாநாயக்க
45 ஞானக்க த சில்வா
46 லலித்தா மென்டிஸ்
47 மோகன் ஜயதிலக்க
48 எஸ். மகாலிங்கம்
49 எஸ்.மோகன்தாஸ்
50 விஜயகொடகும்புர

 

 

கலாகீர்த்தி

1986 01 வண்ணகுவாட்டகே டொன் அமரதேவ
02 றொஹான் த சேரம்
03 தனேந்த ஏக்கனாத ஹெற்றியாரச்சி
04 ஜோர்ஜ் கெயிற்
05 லெஸ்ரர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ்
1987 06 ஆனந்த வெய்ஹேன பல்லியகுரகே
07 பேராசிரியர் நந்ததாச கோதாகொட
08 அன்ரன் விக்கிரமசிங்க
1988 09 பேராசிரியர் தோமஸ் ஏர்ல் ஜோசப் த பொன்சேக்கா
10 கலாநிதி புஞ்சிபண்டார சன்னஸ்கல
11 வரிந்தர  ரார்ஷி விற்றாச்சி
1989 12 ஈலீன் சிறிவர்தன
13 அலன்காரகே விக்ரர் சுரவீர
14 லோனா சிறிமதி தேவராஜ்
15 ஜினதாச விஜேதுங்க
1990 16 மினிவநதெனி பத்திரனலாகே திலகரத்ன
17 ஆறுமுகம் கந்தையா
1991 18 விமல் அபேசுந்தர
19 தியங்கு பட்டதுருகே  நிஹல்சிங்க
1992 20 எட்வின் ஆரியதாச
21 ஆனந்த சல்காது குலசூரிய
1993 22 செம்புகே ஷெல்ரன் காமினி பொன்சேக்கா
23 மிகுவல் ஹேவகே குணதிலக்க
24 சித்திரா மாலினி ஜயசிங்க பீரிஸ்
25 பொன்னையா பூலோகசிங்கம்
26 ஜயதேவா திலகசிறி
27 வினி வித்தாரண
1994 28 பின்னதுவ ஹேவ சிறில் த சில்வா குலதிலக்க
29 சித்திரசேன
30 சுவர்ணா ஜயவீர
31 சின்னத்தம்பி தில்லைநாதன்
32 மடவெல சிறிசேன ரத்னாயக்க
33 விமல்  விக்ரம சுரேந்திர
34 மாவனான ஹேவ பீற்றர் சில்வா
35 அநுராதா செனெவிரத்ன
36 நம்புக்கார தந்திரிகே கருணாரத்ன குணபால சேனாதீர
37 ஆஸ்லி ஹல்பே
1998 38 குருகே பிரேமசிறி கேமதாச
39 ஐராங்கனி றொக்‌ஷானா சேரசிங்க
40 றெஜி சிறிவர்தன
41 தர்மசிறி ஜயக்கொடி
42 நலினி மர்ஷியா ஜயசூரிய
2005 43 ஏ.ஜே.கனகரத்னம்
44 ஏ,ஜேசுராசா
45 ஏ.சிவநாதன்
46 அசோக்க ஹந்தகம
47 பிரம்மஸ்ரீ  சர்வேஸ்வர சர்மா
48 கார்ல் முல்லர்
49 தர்மசேன பத்திராஜா
50 தா்மசிறி பண்டாரநாயக்க
51 ஏனிட் அனுல அலிவிஹார த சில்வா
52 காமினி கல்யாணதர்ஷ  ஹத்தொட்டுவேகம
53 கீதா குமாரசிங்க
54 ஞானரதன்
55 ஹென்றி  ஜயசேன
56 ஜக்ஷன் அன்ரனி
57 ஜயலத் மனோரத்ன
58 லதா வல்பொல
59 எம்.கனகசபை
60 மாலினி பொன்சேக்கா
61 மொனிக்கா ருவான் பத்திரண
62 ஒல்கா த லிவேரா
63 ரி.பீ.றிச்சார்ட் எம். தொன் கேப்றியெல்
64 பண்டிதர் சச்சிதானந்தம்
65 பிரசன்ன வித்தானகே
66 றோஹன வீரசிங்க
67 எஸ்.மௌனகுரு
68 எஸ். பணிபராதா
69 சனத் குணதிலக்க
70 சனத் நந்தசிறி
71 சாந்தினி சிவனேசன்
72 சியாம் செல்வதுரை
73 சைபில் வெத்தசிங்க
74 சைமன் நவகத்தேகம
75 சோமலத்தா சுபசிங்க
76 சிறி ஜயன ராஜபக்‌ஷ
77 சுமித்திரா பீரிஸ்
78 சுவர்ணா மல்லவாராச்சி
79 திலக் அபேசிங்க
80 திஸ்ச ரணசிங்க
81 விமுக்தி ஜயசுந்தர
82 வசந்த ஒபேசேக்கர

ஶ்ரீ இலங்கா சிகாமணி

1987 01 மல்லியவாது கருணானந்த
02 ஹல்பாவத்தகே ஹெக்ரர் ஜெறிமினஸ் பீரிஸ் ஜயவர்தன
03 ஹெற்றிஆரச்சிகே தொன் சுகதபால
1988 04 குடாசிங்கபுலகே  ஹெறி கிறிஸ்ரோபர் குணவர்​தன
05 நாகொட வித்தானகே பிராங்லின் நாகரத்ன
1989 06 டெய்சி ஹேமலத்தா சுகததாச
1990 07 மொஹமட் யூசூப் மொஹமட் தாஹிர்
08 ஜயசிங்க முதலிகே  ஜுவானிஸ் ஜயசிங்க
09 தாமோதரம் சோமசேகரம்
10 சமரபெருமா முதியான்செலாகே பாலித்த சமரப்பெருமா
11 உதய காமினி சரத் குமார நம்புக்கார வித்தான
12 யூஜின் சிறில் மெலேனியஸ் வாஸ்
1991 13 அனுல மெனிக்கே உடலகம
14 பேசி திரிஸ்டம் ஜினேந்திரதாச
15 வில்பேட் கக்கொடஆராச்சி
16 நோயல் ஜோன் ஜோசப் பீரிஸ்
17 அசோக்கா சந்திரசோம விஜேசுந்தர
1992 18 விஜேசிங்க ஆரா​ச்சிகே அபேசிங்க
19 ரத்நாயக்க முதியான்செலாகே குணதிலக்க  பண்டா ஹங்கிலிபொல
20 ஜினதாச குலுப்பன
21 பிலீசியா வேக்வோல் சொறென்சன்
1993 22 மொஹமட் செம்செம் அக்பர்
23 சேனாநாயக்கறால்லாகே அப்புஹாமி மில்லங்கொட
24 நாகலிங்கம் ரத்தினசபாபதி
1994 25 அபூபக்கர் அப்துல் லத்திப் அட்மனி
26 தொன் தயாநந்த கஸ்தூரியாரச்சி
27 முத்துபண்டா அபயக்கோன் ஜயசேக்கர
28 அப்துல்  ஹமீட் மொஹமட் மஹறூப்
29 சந்திரா திசாநாயக்க
30 டெனிஸ் மில்ரன் ஹேபேர்ட் றணவீர
31 கலுதுரு சோமாவதி த சில்வா விக்கிரமசேக்கர
32 அப்துல் சமத் ஸ்மாயில்
2005 33 அல்ஹாஜ் மொஹமட் செய்னுதீன் மொஹமட் பதியுதீன்
34 அமினா பாயிஸ் முஸ்தாபா
35 பீ ஈ எஸ் ஜே பஸ்தியாம்பிள்ளை
36 கிரிஸ் கனகரத்ன
37 தயா ரத்நாயக்க
38 தயா வெத்தசிங்க
39 எட்கா குணதுங்க
40 பெரின் கறீம்
41 குணதாச கப்புகே
42 குணபால நாணயக்கார
43 எச்.இசட்  ஜஃபர்
44 ஹிரான் குரே
45 ஹிரந்தி விஜேமான்னே
46 ஜயந்த பாலவர்​தன
47 ஜே.கே.டி.எஸ் எச். ஜயவர்தன
48 ஜே.எம்.எஸ்.பிறிற்ரோ
49 ஜயசிறி மென்டிஸ்
50 கமலா பீரிஸ்
51 எல்.ஜி.ஜி.எம்.எல்.மொஹமது நயிம்
52 எம்.இராமலிங்கம்
53 மஹிந்த பளிகவர்த்தன
54 மல்லிகா ஹேமசந்திர
55 மனிக் றொட்றிகோ
56 மென்டிஸ் றோஹனதீர
57 மொஹமட் றிஷ்வான் சகாப்தீன்
58 பிரேமிலா சேனாநாயக்க
59 ஆர.ஐ.ரி. அலெஸ்
60 றொட்னி வண்டகேற்
61 சுப்பையா ஆச்சாரி தியாகராஜா
62 எஸ. அருணாசலம்
63 எஸ்.டி.குணதாச
64 சனத் உக்வத்த
65 டோனி வீரசிங்க
66 டப்ளிவ்.எச்.பியதாச
67 வை.கருணாதாச
68 இசட் ஏ.எம். றிஃபாய்

(English) Recent News

Most popular